FONENDOConsulta

Vacunació

Visitas i vacunació a domicili

Identificació amb microxip

Electrocardiografía

Anàlisis clínics

Ecografies

Radiografies